Gwarancje ubezpieczeniowe

Home / Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa

jest dokumentem, na podstawie którego Gwarant (Towarzystwo Ubezpieczeń) zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Beneficjenta gwarancji określonego w jej treści świadczenia pieniężnego na wypadek zajścia wymienionego w gwarancji zdarzenia losowego.

W praktyce życia gospodarczego gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest zazwyczaj na zlecenie Wykonawcy (Zobowiązanego).

Gwarancja ubezpieczeniowa – wzajemna relacja

          W gwarancji ubezpieczeniowej występuje podział na

Zobowiązanego (Wnioskodawca, Zleceniodawca)

 • podmiot wnioskujący o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej

Beneficjenta (Zamawiający, Inwestor)

 • podmiot uprawniony do wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej i zlecający wykonanie prac Zobowiązanemu

Gwaranta (Zakład Ubezpieczeń wystawiający gwarancję ubezpieczeniową)

 • udziela na rzecz Beneficjenta gwarancję wykonania zobowiązań Zleceniodawcy gwarancji

Gwarancja ubezpieczeniowa – zalety i korzyści

Inwestor może zatrzymać gotówkę z błahego powodu, natomiast postępowanie sądowe pomiędzy inwestorem i wykonawcą w takich sprawach niekiedy trwa kilka lat, tym samym gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy wykonawcy kontraktu, chroni przed niewłaściwym roszczeniem czy nawet wyłudzeniem. Dysponując gwarancją ubezpieczeniową wykonawca zyskuje przewagę formalno-prawną.

Niewątpliwą i największą zaletą gwarancji ubezpieczeniowej jest brak potrzeby wpłacenia gotówki na zabezpieczenie wykonania umowy z klientem. Wykonawca, aby podpisać umowę musi wpłacić własne pieniądze na zabezpieczenie ewentualnie okazać gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Wpłata gotówki prawdopodobnie będzie wiązać się z ograniczeniem budżetu na rozwój przedsiębiorstwa i o ile zabezpieczenie jednego kontraktu może nie stanowić problemu to przyjmowanie kolejnych zleceń i zabezpieczanie ich wykonania w pieniądzu może uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych. Można w takiej sytuacji ratować się kredytem, jednak lepszym rozwiązaniem wydaje się linia gwarancyjna z limitem gwarancyjnym w towarzystwie ubezpieczeniowym. Przyznanie limitu gwarancyjnego odbywa się raz i w oparciu o jego górny limit można starać się o wiele gwarancji ubezpieczeniowych, a wygaśnięcie danej gwarancji powoduje zwolnienie limitu, dzięki czemu można starać się o kolejne gwarancje ubezpieczeniowe wydawane „od ręki”, nie podlegając już kolejnej ocenie ryzyka.

Limit gwarancyjny umożliwia uzyskanie różnych gwarancji ubezpieczeniowych w czasie obowiązywania umowy o limit. Po wygraniu przetargu można przedstawić inwestorowi gwarancję zwrotu zaliczki następnie gwarancję należytego wykonania umowy połączoną z gwarancją usunięcia wad i usterek.

Gwarancje ubezpieczeniowe odróżnia od gwarancji bankowych szybszy czas reakcji towarzystwa ubezpieczeniowego w stosunku do banku, a także niższa cena gwarancji ubezpieczeniowych. Banki za wszystkie czynności w tym rozpatrywanie wniosków pobierają opłaty. Jednak gwarancja ubezpieczeniowa jest trudniejsza do uzyskania.

       Przewaga gwarancji ubezpieczeniowych nad bankowymi – treści gwarancji ubezpieczeniowych są “bezpieczniejsze” niż treści gwarancji bankowych. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych wymagane jest dołączenie do wezwania większej ilości dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia.

        Prestiż – potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów przez Gwaranta z bardzo wysoką wiarygodnością (rating Standard & Poor’s: A+).

         Czas – możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia bezpośrednio u agenta bez zaświadczeń weksli i dokumentów (dotyczy gwarancji wadium do 50 000 zł bez UoL).

Ogólnie – gwarancja ubezpieczeniowa

 • zabezpiecza Zleceniodawcę przed skutkami nieterminowego wykonania zlecenia
 • odciąża limity kredytowe Wykonawców
 • poprawia płynność finansową
 • zapewnia więcej przestrzeni na działania finansowe i rozwojowe
 • umożliwia rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie środków na inwestycje
 • polepsza wiarygodność klienta na rynku do wykonywania terminowo swoich zobowiązań
 • chroni interesy wykonawcy

Branże i ich potrzeby w zakresie zabezpieczeń

 • Budownictwo drogowe: budowa/ remont dróg powiatowych, gminnych, leśnych, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych
 • Budownictwo drogowe/infrastrukturalne: autostrady, drogikrajowe
 • Budownictwo kubaturowe:

-Obiekty użyteczności publicznej: szpitale, szkoły, muzea, teatry, sale sportowe, urzędy, hotele, galerie handlowe, stadiony, baseny,

-Obiekty przemysłowe: hale, magazyny

 • Budownictwo wodno – kanalizacyjne
 • Budownictwo infrastruktury kolejowej i tramwajowej (liniekolejowe i tramwajowe
 • Budowa sieci przesyłowych dla energii cieplnej, energii elektrycznej, gazownictwa
 • Roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi i klimatyzacyjnymi
 • Termomodernizacje budynków, ocieplanie, wymianastolarki
 • Projektowanie, nadzór inwestorski i projektowy
 • Produkcja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • IT (Dostawa sprzętu, programów komputerowych, usługi serwisowe)
 • Prace konserwatorskie i renowacyjne
 • Dostawy towarów, materiałów
 • Odbiór i przetwarzanie odpadów
 • Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni, place zabaw, boiska szkolne, orliki
 • Usługi leśne, budownictwo na rzecz sektora leśnego
 • Usługi sprzątające, cateringowe, transportowe, szkoleniowe